Personuppgiftslag (523/99) 10 §

Upprättat 4.10.2012
1. Registeransvarig
Nomade Collection Oy Ab, Mejerigatan 7, 65100 Vasa
Tfn +358 50 0207 272


2. Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson
Peter Ivars


3. Registrets namn
Användarregister för Nomade Collection Oy Ab:s webshop


4. Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål)
Personuppgifterna som sparats i användarregistret för Nomade Collection Oy Ab:s webshop används för skötsel av kundrelationer och kontakter, i marknadsföringssyfte och för andra ändamål i anslutning till nättjänsterna.


5. Registrets datainnehåll
I registret samlas grundläggande uppgifter om de registrerade, såsom:
- namn
- adress
- telefon
- e-post


6. Regelmässiga uppgiftskällor
Registerföraren registrerar sådana uppgifter över användare av Nomade Collection Oy Ab:s webshop som användaren själv uppger när han/hon använder webbplatsen.


7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Inget regelmässigt utlämnande av uppgifter till tredje part. Inget utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES.


8. Principerna för registerskyddet
Uppgifterna i användarregistret för Nomade Collection Oy Ab:s webshop har sparats i registerförarens system som skyddas med hjälp av användargränssnittets säkerhetsprogramvara. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in i systemet. Systemet skyddas även av brandväggar och övriga tekniska hjälpmedel. Endast vissa, på förhand fastställda, av registerförarens anställda har rätt att använda och har åtkomst till uppgifter i registret som finns sparade i systemet. Uppgifterna i registret förvaras i låsta och övervakade lokaler.


9. Den registrerades förbudsrätt
Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att använda uppgifter som gäller honom/henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska ges skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärenden.


10. Den registrerades granskningsrätt
Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter i registret och även få kopior på dem på begäran. Granskningsbegäran ska göras skriftligt och adresseras till den person som ansvarar för registerärenden.


11. Korrigering av felaktig uppgift
Registerföraren korrigerar, raderar eller kompletterar en för ändamålet felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i registret på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registerärenden hos registerföraren för att få en uppgift korrigerad.